Bem 21. Lakóközösség közösségi oldala

Ez az oldal azért jött létre, hogy segítségül szolgáljon azoknak a tulajdonosoknak, akik gyosan, hiteles információkhoz szeretnének jutni

Jegyzőkönyv

 

Készült:  a „Bem 21. Lakóközösség” Társasház  a Derkovits Gyula Általános Iskola (Szombathely  Bem József út 7.) éttermében 2018. május 14-én 17 órai kezdettel megtartott éves rendes közgyűlésén

Jelen vannak:

  • Bánhegyi Attila közös képviselő (levezető elnök, jegyzőkönyvvezető)

  • Ruff Miklósné számvizsgáló bizottság elnöke

  • Kis-Szakály Egonné jegyzőkönyv hitelesítő tulajdonos

  • Bánhegyi Attiláné jegyzőkönyv hitelesítő tulajdonos

  • a Társasház tulajdonosai a mellékelt jelenlétiív szerint

A közös képviselő köszöntötte a közgyűlés tagjait , majd rátért a napirendi pontokra

1. napirendi pont: a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

Bánhegyi Attila javasolta, hogy fogadják el személyét levezető elnöknek és egyben – mivel a törvény lehetőséget ad rá – jegyzőkönyvvezetőnek. A közgyűlés a javaslatot ellenszavazat nélkül, 2,74% tar-tózkodással (Dr. Dely Ferenc 1,73%, Bánhegyi Attila 1,01%)  megszavazta.

A megválasztott levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítőként Kis-Szakály Egonné és Bánhegyi Attiláné személyére tett javaslatot . A közgyűlés a javaslatot ellenszavazat nélkül 4,47% tartózkodással (Dr. Dely Ferenc 1,73%, Kis-Szakály Egonné 1,73 %, Bánhegyi Attiláné 1,01%) megszavazta.

A tisztségviselők megszavazása után a levezető elnök a  jelenlétiív alapján megállapította, hogy a köz-gyűlésen jelenlévők tulajdoni hányada összesen 22,56 %. Ez a tulajdoni hányad kevesebb a törvény-ben előírt szükséges mértéknél, ezért a levezető elnök a közgyűlést bezárta és egyben, változatlan na-pirendi pontokkal, összehívta a meghívóban szereplő második időpontra.

17 óra 30 perc

A  közös képviselő ismételten köszöntötte a közgyűlés jelenlévő tagjait és rátért a napirendi pontokra:

1. napirendi pont: a közgyűlés levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása.

Bánhegyi Attila ismét azt javasolta, hogy fogadják el személyét levezető elnöknek és egyben – mivel a törvény lehetőséget ad rá – jegyzőkönyvvezetőnek. A közgyűlés a javaslatot ellenszavazat nélkül, 2,74% tar-tózkodással (Dr. Dely Ferenc 1,73%, Bánhegyi Attila 1,01%)  megszavazta

A megválasztott levezető elnök jegyzőkönyv hitelesítőként ezúttal is Kis-Szakály Egonné és Bánhegyi Attiláné személyére tett javaslatot . A közgyűlés a javaslatot ellenszavazat nélkül, 4,47% tartózkodás-sal (Dr. Dely Ferenc 1,73%, Kis-Szakály Egonné 1,73 %, Bánhegyi Attiláné 1,01%) megszavazta.

 

 

 

A levezető elnök megállapította, hogy a második időpontig a közgyűlésre senki nem érkezett, illetve onnan senki nem távozott, így a jelenlévők tulajdoni hányada továbbra is  22,56  %. Ismertette a köz-gyűléssel, hogy a társasházi törvény szerint a megismételt közgyűlés a jelenlévők tulajdoni hányadára tekintet nélkül határozatképes.

2. napirendi pont: közös képviselő beszámolója a 2017. évről és a 2018. évi költségvetés

A közös képviselő elmondta, hogy mivel a beszámolót és a költségvetést a meghívóval együtt minden tulajdonos megkapta, annak áttanulmányozására elegendő idő állt rendelkezésükre. Így annak ismételt ismertetése helyett, a hozzá kapcsolódó kérdésekre kíván válaszolni. Illetve néhány kiegészítést tett, melyben idén is külön felhívta a figyelmet arra, hogy a beszámoló 3. oldalán, a BEVÉTELEK-KIA-DÁSOK felirat alatt, a felsorolt tételek előtt nem matematikai műveletek jelei vannak, csupán azt jelö-lik, hogy a bevételi, vagy a kiadási oldal számadatai. Azok összeadása megtévesztő, hibás eredményt ad. Mindössze a Bevételek összes-ből kell kivonni a Kiadás összest. Az eredmény azt az összeget ad-ja, amennyivel nőtt a társasház vagyona.

Dr. Dely Ferenc azt kérdezte a közös képviselőtől, hogy a számvizsgáló bizottság előzetesen vélemé-nyezte-e a beszámolót és a költségvetési tervet. A kérdésre a jelenlévő számvizsgáló bizottság elnöke elmondta, hogy a véleményezés megtörtént. A beszámolót és a költségvetési tervet is rendben találta.

Ezek után a beszámolóval és a költségvetéssel kapcsolatban több kérdés nem merült fel, így a közös képviselő szavazásra tette fel a kérdést. A közgyűlés a közös képviselő 2017. évi beszámolóját és a 2018. évi költségvetést ellenszavazat nélkül, 1,01 % tartózkodással (Bánhegyi Attila) megszavazta.

A közgyűlés a 2. napirendi pontban az alábbi határozatot hozta:

2017/1. sz. Határozat: a közös képviselő beszámolóját a 2017. évről és a 2018. évi költségvetést a el-fogadja

3. napirendi pont: a 2018. év közösköltsége

A közös képviselő elmondta a közgyűlésnek, hogy ebben az évben sincs szükség a közösköltség ösz-szegének emelésére. A közüzemi díjakat és a felújítási hitelt is biztonsággal tudják fizetni. Ezért azt ja-vasolta a közgyűlésnek, hogy a közösköltség összegét változatlanul hagyják.

Ezután a közös képviselő szavazásra tette fel a kérdést. A közösköltség összegének változatlanul ha-gyását a közgyűlés ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta

A közgyűlés a 3. napirendi pontban az alábbi határozatot hozta:

2017/2. sz. határozat: A közösköltség összege 2018-ben sem változik

4. napirendi pont: Tervezett karbantartási munkák

A közösképviselő ismertette, hogy a  2018. július 31-én lejáró lakástakarékpénztár megtakarítása a futamidő végére 7.078.693,-Ft lesz. Mely összeg teljes mértékű felhasználhatóságának rész-leteit az OTP-vel egyeztetve, annak útmutatását követve, azt javasolja a közgyűlésnek, hogy a megtakarítás összegének 2018. évben csak a kiutalását kérjük, a  kifizetését nem . Mivel a megtakarítás összegét 2018-ban nem kívánjuk felhasználni. Helyette – a Lakástakarék-pénztá-ri befizetés folytatása mellett- a kifizetést 2019 januárjában kérjük, ami ezzel 2019. áprilisá-ban válik felhasználhatóvá. Ebből az összegből nem csak a még fennálló hitel tartozásunkat tudjuk a futamidő lejárta előtt végtörleszteni, de a lépcsőházi ablakok hőszigeteltre cserélését is tudjuk finanszí-rozni. A közösség a közösképviselő javaslatát ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta és az aláb-bi határozatot hozta:

2018/3. sz. határozat: A 2018. július 31-én lejáró lakástakarékpénztár megtakarítása 7.078.693,-Ft, melynek a 2018. évben csak a kiutalását kérjük, a  kifizetését nem . A megtakarítás összegét 2018-ban nem kívánjuk felhasználni. Helyette – a Lakástakarék-pénztári befizetés folytatása mellett- a kifizetést 2019 januárjában kérjük

5. napirendi pont: A lakástakarékpénztári megtakarítás elsődleges felhasználása

A közös képviselő ezúttal is elmondta és egyben javasolta is, hogy a lejáró Lakástakarékpénztári megtakarításból elsőként az OTP Bank Zrt-nél vezetett, még meglévő felújítási hitelüket kell végtör-leszteni. A javaslatot a közgyűlés ellenszavazat nélkül, 1,73% tartózkodással (Dr. Dely Ferenc) elfo-gadta és az alábbi határozatot hozta:

2018/4. sz. határozat: A 2018. július 31-én lejáró lakástakarékpénztár, továbbfizetéssel megnövelt megtakarításából, a Bem 21. Lakóközösség által felhasznált társasházi hitelt (szerződésszám: 11747006-30113686-00000017, számlaszám: 0134011368) kívánjuk végtör-leszteni, a 2019 januárjában kért kifizetés után.

6. napirendi pont: A lépcsőházi ablakok cseréjére beérkezett árajánlatok elbírálása

A közös képviselő ismertette a közgyűléssel, hogy három helyről kért árajánlatot:

  • „X” Kft. – „nagyfokú leterheltségük miatt nem tudnak lépcsőházi ablak cserét vállalni, így arra árajánlatot sem készítenek

  • Major Nyílászáró Kereskedés – a kapott árajánlatban szereplő vállalási ár 4.110.171,- Ft (Négymillió-száztízezer-százhetvenegy Forint). Az árajánlat nem tartalmazza az állványozás illetve a kőműves és festő javítási munkák díját. Ami a csatolt külön árajánlat szerint plusz 2.986.470,- Ft (Kettőmillió-kilencszáznyolcvanhatezer-négyszázhet-ven- Forint). Így a teljes összeg: 7.096.641,- Ft (Hétmillió-kilencvenhatezer-hatszáz-negyvenegy- Forint.

  • Veka 2005. Kft – a kapott árajánlat végösszege 4.054.972,- Ft (Négymillió-ötvennégy-ezer-kilencszázhetvenkettő- Forint). Ez az ajánlat tartalmazza az állványozás és a kőműves munkák díját is

A közös képviselő elmondta még, hogy a beérkező két árajánlat műszaki tartalma, az ablakok típusa megegyezik. A különbség a vállalási árban van. Mindkét árajánlatról külön-külön szavazott a közgyűlés. A Major Nyílászáró Kereskedés árajánlatát ellenszavazat és tartózkodás nélkül,egyhangúlag elutasították. A Veka 2005. Kft árajánlatát  ellenszavazat és tartózkodás nélkül,egyhangúlag elfogadták és az alábbi határozatot hozták:

2018/5. sz. határozat: A lépcsőházi ablakok cseréjére beérkező árajánlatok közül a közgyűlés a Veka 2005 Kft ajánlatát fogadta el. A vállalási ár 4.054.972,- Ft, a kivitelezés időpontja 2019. március 4-től kezdődően.

7. napirendi pont: A lakástakarékpénztári megtakarítás másodlagos felhasználása

A közös képviselő tájékoztatta a közgyűlést arról, hogy a lakástakarékpénztári megtakarításból, a tár-sasház jelenleg fennálló hiteltartozás végtörlesztése után fennmaradó összegből a 6. napirendi pontban hozott 2018/5. sz. határozatban kiválasztott árajánlat szerinti kivitelezői munkadíjat kívánja kifizetni. A közgyűlés a közösképviselő javaslatát ellenszavazat és tartózkodás nélkül, egyhangúlag elfogadta és az alábbi határozatot hozta:

2018/6. sz. határozat: A 2018. július 31-én lejáró lakástakarékpénztár, továbbfizetéssel megnövelt megtakarításából, a Bem 21. Lakóközösség által felhasznált társasházi hitel (szerződésszám: 11747006-30113686-00000017, számlaszám: 0134011368) 2019 januárjában kért kifizetés szerinti végtörlesztése után megmaradó összegéből a 2018/5. sz. határozat-ban szereplő kiválasztott árajánlat szerinti kivitelezővel elvégeztetett lépcsőházi ablakok hőszigetelt ablakokra cserélésének költségeit kívánjuk kifizetni.

8. napirendi pont: A társasházunk hőszigetelésére kapott árajánlatok ismertetése. Azok fi-nanszírozásának lehetőségei

A közös képviselő elmondta, hogy sokszor és sok helyen próbálkozott árajánlatot kérni a tár-sasház homlokzatszigetelésére, de amint értesültek a kivitelezők arról, hogy nem az idei év-ben szeretnénk/tudnánk megrendelni, már nem is válaszoltak a megkeresésünkre. Ilyen körül-mények között nagyon nehéz meghatározni azt is, hogy milyen módon (mekkora hitellel szá-molva) tudnánk finanszírozni a homlokzat-szigetelést. Az árajánlatkérést és a lehetséges kivi-telező keresést természetesen folytatja. De nem könnyíti meg a munkáját az sem, hogy közben a hőszigeteléssel szemben meghatározott feltételek 2018. január 1-től tovább szigorodtak.

9. napirendi pont: Tervezett karbantartási munkák

A homlokzat felújításáig meg kell akadályozni a homlokzat állagromlását. A lehullott vakolat javítása ezért is fontos. A kivitelező pontos árajánlatot adni csak a felmérés után, a laza vako-lat eltávolítását követően tud.

10. napirendi pont: Egyéb

Örök téma a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott Házirend betartása, betartatása, a tisztaság megőrzése.

Miután több kérdés és felvetés nem érkezett, a közös képviselő megköszönte a tulajdonosoknak a rész-vételt, majd bezárta a közgyűlést

 

________________________________                                     _______________________________                    

                   Bánhegyi Attila                                                                             Ruff Miklósné                                                                     

 

                                                                                                                                                         ________________________________                                      _______________________________

               Kis-Szakály Egonné                                                                        Bánhegyi Attiláné

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 10
Tegnapi: 44
Heti: 68
Havi: 322
Össz.: 208 179

Látogatottság növelés
Oldal: Közgyűlési jegyzőkönyv 2018.05.14.
Bem 21. Lakóközösség közösségi oldala - © 2008 - 2018 - bemlakokozosseg.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: lépcsőház bejárat előtti parkolás - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »