Bem 21. Lakóközösség közösségi oldala

Ez az oldal azért jött létre, hogy segítségül szolgáljon azoknak a tulajdonosoknak, akik gyosan, hiteles információkhoz szeretnének jutni

HÁZIREND

Szervezeti és Működési Szabályzat 1. sz. melléklete

 

 

A házirend célja, hogy rögzítse a ház, mint lakóépület rendeltetésszerű használatára, állagának védelmére szolgáló követelményeket valamint a társas együttélés alapvető szabályait, a lakók egymás iránti magatartását meghatározza.

 

1.      A házirend előírásainak betartása/betartatása minden személyre kötelező érvényű, aki a házban lakik, illetve a házban ideiglenesen tartózkodik, továbbá annak kötelezően betartandó, aki a házban valamilyen munkát végez. A Házirend előírásait - amely egyben közgyűlési határozat is - ennek megfelelően a tulajdonostársaknak és külön tulajdont használóknak kötelességük és joguk betartani, illetve betartatni.

 

2.      A lakóépületben és a hozzátartozó közösségi és közös használatra szolgáló helyiségben és területen napszaktól függetlenül tartózkodni kell minden, mások nyugalmát zavaró magatartástól és tevékenységtől.

 

3.      A lakóépületben televízió, rádió, lemezjátszó, videó és egyéb elektrotechnikai és audio-vizuális eszköz úgy működtethető, hogy az mások nyugalmát ne zavarja. Zajt okozó háztartási gép és egyéb gépek használata, valamint zajjal járó építési, szerelési munka végzése,  munkanapokon 8 és 20 óra, szombaton 8 és 14 óra között, vasárnap és ünnepnapokon csak 9 és 13 óra között engedélyezett.

 

4.      Családi vagy egyéb összejövetel esetén, ha az várhatóan zajos lehet, a szomszédos lakások lakóit értesíteni kell, és minden fél részéről kellő türelmet és megértést kell tanúsítani. 22 óra után hangoskodni tilos !

 

5.      A lépcsőházban 22 óra és 8 óra között, hangoskodni, más lakó pihenését, nyugalmát megzavaró tevékenységet folytatni tilos.

 

6.      Porképződéssel járó munkát, takarítást, szőnyeget, más textil terméket porolni, tisztítani kizárólag az erre kijelölt helyen, a ház északi illetve déli oldalánál lévő porolón, munkanapokon 8 és 20 óra között, szombaton délelőtt 9 és12 óra között lehetséges. A lakás szellőztetését kizárólag a homlokzat nyílászáróin keresztül (ablakok, erkélyajtó) szabad. A lépcsőházra szellőztetni tilos.

 

7. A közös tulajdonú helyiségekben, tereken (lépcsőház, pincefolyosó, kapualj, kerékpártároló) a dohányzás tilos.

 

8.  A lépcsőház takarítását, a takarítással megbízott személy végzi, a megbízási szerződésében foglaltak szerint. Ugyanez a személy gondoskodik télen a hó eltakarításáról. A lakások előtti tér, negyedét a lakás tulajdonosa köteles rendszeresen takarítani.

 

9.      Tilos a lépcsőház területén, szőnyeget, egyéb textíliát tisztítani, rázni. Az okozott szennyezést haladéktalanul el kell távolítania annak, aki azt okozta.

 

10.      A lépcsőházba behordott nagymértékű sarat, szétfolyatott anyagot, egyéb szennyeződést,  a szennyezést okozója köteles azonnal eltakarítani.

- 1 -

 

11.A közgyűlés döntése értelmében kaputelefont szereltettünk. Vagyonvédelmi szempontokból minden bejövő-és kimenő lakónak a kaput be kell zárnia. Kivételt képez célirányos használat ideje. Ismeretlen személyeket a házba beengedni nem szabad.

 

12.Amennyiben a közös használatú helyiségek valamelyikében idegen személy – pl. hajléktalan – tartózkodása észlelhető, fel kell szólítani az azonnali távozásra. Eredménytelenség esetén haladéktalanul értesíteni kell a közösképviselőt, szükség esetén a rendőrséget, utcai szociális gondozókat, akik a szükséges intézkedés megtételére jogosultak.

 

13.A kukákat hetente két alkalommal, hétfőn és pénteken üríti a Szova Zrt   (Városgazdálkodás dolgozói)

 

14.A társasház közös részeinek tisztaságát a takarító szerződésében, munkaköri leírásában foglaltak alapján biztosítja. Ellenőrzését a közösképviselő végzi. A takarító feladata, továbbá az utcai járda  csúszásmentesítése, a villanykörték cseréje, a hó eltakarítás.

 

15. A meghibásodásokat a tulajdonostársak jelzik a közösképviselőnek, aki gondoskodik azok javíttatásáról, a javítások-karbantartások ellenőrzése a közösképviselő feladata. A közös- képviselő figyelemmel kíséri a tűzvédelmi szabályok betartását, a ház műszaki állapotát és a valamennyi meghibásodást. A szükséges intézkedés megtétele érdekében értesíti a hatóságot, illetve megrendeli az elvégzendő munkálatokat.

 

16.Valamennyi tulajdonos közös érdeke és kötelezettsége az épülete közös részeinek és helyiségeinek valamint az általa használt külön tulajdon rendeltetésszerű használata. Mindenki köteles a közösképviselőnek bejelenteni a tudomására jutott, a ház üzemeltetésével kapcsolatos üzemzavart, rendellenességet.

 

17.A tűz és egyéb károk megelőzése, mindenkinek kötelessége. Tűz és robbanásveszélyes anyagokat, gyúlékony anyagokat, üzemanyagokat, a lakásban, közös használatú helyiségben, pincében, illetve a társasház területén tárolni ideiglenes jelleggel sem lehet, tilos.

 

18.A lakóépületben és a hozzá tartozó területeken tilos szemetelni. A háztartási hulladékot kizárólag a ház tulajdonában lévő 2db 1100 literes szemétgyűjtő konténerben, fóliazsákba helyezve, összekötve, illetve a közelben lévő szelektív hulladékgyűjtőkben lehet elhelyezni. A műanyag palackokat dugó nélkül, összenyomott állapotban kell a megfelelő kukába helyezni.

 

19.A nem háztartási hulladék, papír, bútorok, egyéb használaton kívül helyezett tárgyak, konyhai és más személyes használatú eszközök (lom), építkezési törmelék, sitt, kábelek, csövek a háztartási hulladék gyűjtésére szolgáló kukába nem helyezhetők.

 

20.A régi, használaton kívül helyezett tárgyak, lomok ideiglenesen sem tarthatók a külön tulajdonon kívül a lépcsőházban, folyosón, pincefolyosón, kapualjban.

 

21.A külön tulajdon, vagy a közös tulajdon felújítása során keletkező építkezési törmelék bekötött szájú zsákban, a csövek, csapok, szaniterek, stb. kulturált módon és ideiglenesen maximum két-három hétig tárolhatók a közösképviselő által előzetesen engedélyezett és kijelölt közös területen, ezt követően pedig az építtető saját költségen köteles elszállíttatni a házból.

 - 2 -

22.A Szombathelyen évente tartott lomtalanítás időpontjáról a társasházban jól látható helyen, a hirdetőtáblán kifüggesztett hirdetés, illetve a közösképviselő útján értesülnek a tulajdonostársak.

 

23.A lomtalanításkor a háztartásban fölöslegessé vált tárgyakat, lomot az utcán kell az annak megfelelő módon elhelyezni, kitenni, a lomtalanításra megjelölt időben. Ekkor célszerű a pincében ideiglenesen tárolt lomot is kihelyezni. A lomtalanítás befejezése után a lomokat nem lehet sem az udvarra, sem az utcára kitenni.

 

24.Az épületből tárgyat, hulladékot kidobni, folyadékot kiönteni tilos. Az udvaron, lépcsőházban virágot elhelyezni csak megfelelő ápolással, mások jogos érdekének sérelme nélkül, mások zavarása nélkül lehetséges.

 

25.Virágcserepet, virágládát, egyéb, erre a célra szolgáló dísztárgyat csak megfelelően, biztonságosan rögzített módon lehet elhelyezni úgy, hogy az mások egészségét, életét ne veszélyeztesse.

 

26.A kapualjban, folyosón robogót, motorkerékpárt tárolni tilos. Kerékpárnak a felsorolt helyeken történő tárolása mindaddig lehetséges, amíg a kizárólag erre a célra kijelölt épületen belüli tároló nem áll rendelkezésre, illetve amíg a saját pince rekeszben történő tárolása nem megoldott Ezt követően a kapualjban és a folyosón kerékpárt tárolni szintén nem engedélyezett. A tárolók ajtaját folyamatosan zárva kell tartani. A Társasház tárolóiban benzin, gáz és más tűzveszélyes anyaggal üzemelő jármű tárolása tilos. A társasház az erre a célra kijelölt helyiségben tartott tárgyakért, kerékpárokért felelősséget nem vállal.

 

27.A lakóépület közös használatra szolgáló részein (különösen az épület homlokzata, falai, nyílászárói, tető, pince) hirdető berendezés, hirdetőtábla, kirakat-szekrény, falragasz, cég és címtábla, antenna, klíma, elszívó berendezés és egyéb berendezés elhelyezése csak a közgyűlés határozata szerint és szerződéses alapon történhet.

 

28.A közös használatra szolgáló helyiségeket, pincét a használat idején kívül zárva kell tartani. A közös használatra szolgáló területek csak rendeltetésüknek megfelelően használhatók. Közös terület kizárólagos és üzletszerű, nem rendeltetésének megfelelő használata a közgyűlés határozata és használati díj fizetése ellenében történhet.

 

29.A társasházban a közös és magántulajdonú területeken, pincében és egyéb helyiségekben benzin, gázolaj, robbanás veszélyes és mérgező anyagok, mások életét és egészségét károsító anyagok nem tarthatók és ideiglenesen sem tárolhatók.

 

30.A lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben és területein állatot tartani tilos. A különtulajdonú lakásban állatot tartani csak a mindenkor hatályos, állatok tartásáról szóló önkormányzati rendelet szabályai szerint szabad. Kóbor állatot, valamint madarat az épületbe, az épülethez szoktatni tilos. A madarakat az ablakon, folyosón kidobált élelmiszer és ételmaradékkal etetni szigorúan tilos, tilos továbbá úgy etetni, hogy az mások lakásának, ablak párkányának szennyezését okozza. A külön tulajdonú lakásban tartott állat által, a közös területen okozott szennyeződést az állat gondozója haladéktalanul köteles feltakarítani.

 

- 3 -

         31.A kutyák épületen belüli vezetése kizárólag szájkosár és póráz használa-tával történhet. Egyebekben az állattartás rendjére a szombathelyi önkor-mányzati rendelet szabályai szerint kell eljárni.

 

32.A gyermekek és kiskorúak házirendet sértő magatartásáért, az általuk okozott kárért – a Ptk. szabályai szerint – szüleik, kivételes esetben a károkozó felel.

 

33.A lakóépületekhez kapcsolódó közterületek, nyílászárók, redőnyök, cégtáblák, berendezések tisztán tartására a köztisztaságról szóló rendelet szabályai az irányadók.

 

34.A házirend megsértőivel szembeni eljárási szabályok: A házirend be nem tartásának jogkövetkezményeit a vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kell érvényesíteni. A cselekmény súlyától, jellegétől függően szabálysértési, vagy bírósági eljárás kezdeményezhető.

 

35.A lakóépület házirendje a társasház szervezeti-működési szabálya részét képezi, azzal egyidejűleg lép hatályba, módosítására a szervezeti-működési szabályzat módosítására vonatkozó szabályok az irányadóak.

 

36.A házirend szabályai értelemszerűen kötelezőek a tulajdonostársakra, a külön tulajdonú lakások és helyiségek bérlőire, használóira, haszonélvezőire, vendégeire is.

 

37.A közösképviselő köteles a Házirend egy példányát a Társasház hirdetőtáblájára, mindenki által jól látható helyre és módon kifüggeszteni.

 

Jelen Házirendben nem szabályozott kérdésekben az Alaptó Okirat, a Szervezeti és Működési Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

 

Szombathely, 2011. február 24.

 

 

 

                                                                         

        közösképviselő(társasházkezelő)                    SZVB elnök

 

 

 

 

                          SZVB tag                                     SZVB tag

 

Készítettem és ellenjegyzem:

Szombathely, 2011. február 24.

 

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 46
Tegnapi: 47
Heti: 215
Havi: 546
Össz.: 203 831

Látogatottság növelés
Oldal: Házirend
Bem 21. Lakóközösség közösségi oldala - © 2008 - 2018 - bemlakokozosseg.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: havanna lakotelep hazirend - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »