Bem 21. Lakóközösség közösségi oldala

Ez az oldal azért jött létre, hogy segítségül szolgáljon azoknak a tulajdonosoknak, akik gyosan, hiteles információkhoz szeretnének jutni

3.2.   A közösképviselő (társasházkezelő) köteles a közgyűlés határozatairól és a határozatok vég-rehajtásáról nyilvántartást (a továbbiakban: Közgyűlési Határozatok Könyve) vezetni.

 

A Közgyűlési Határozatok Könyve – évenkénti bontásban – a hitelesített közgyűlési jegyző-könyv alapján tartalmazza:

 

a.)     a közgyűlés időpontját, a határozatképesség arányát

b.)     a megszavazott határozatok szó szerinti szövegét és a szavazáskor jelen lévő tulajdonostársak, illetőleg a tulajdonostárs által meghatalmazott személy nevét, és a tulajdoni hányad szerint leadott szavazatokat igen, nem, tartózkodott bontásban,

c.)     a közgyűlési határozatok végrehajtásának módját és időpontját,

 

 

d.)     a közgyűlési határozatok végrehatásának elmaradása esetén ennek indokát.

 

Ha a közösség a határozatot írásban hozza meg, a 3.2. pont második bekezdésének a) és b) pontjaiban említett adatokat az írásbeli szavazás alapján, értelemszerűen kell feltüntetni.

 

3.3.   A közösképviselő (társasházkezelő) a külön tulajdont érint tulajdonosváltozás esetén a szerző-dő felek kérésére, részükre – köteles a Közgyűlési Határozatok Könyvét, illetőleg az elidege-nítéssel érintett ingatlanra vonatkozó határozatokat bemutatni.

 

A Közgyűlési Határozatok Könyvébe bármely tulajdonostárs betekinthet és a határozatokról – a másolási költség megfizetésével – másolatot kérhet.

 

3.4.   A közösképviselő (társasházkezelő) a külön tulajdont érintő tulajdonosváltozás esetén – a tu-lajdonostárs kérésére – köteles írásbeli nyilatkozatot adni a közösköltség-tartozásról. Ha tarto-zás áll fenn, a nyilatkozatban a hátralék összegét is meg kell jelölni. Az írásbeli nyilatkozat tartalmáért fennálló felelősségre a Ptk. szabályai az irányadóak.

 

A tulajdonostársnak az ingatlan per-, teher- és igénymentességéről tett szavatossági nyilatko-zata a közösköltség-tartozás alól történő mentesség szavatolására kiterjed akkor is, ha a szer-ződés megkötése során a tartozás fennállásának kérdésében nem kéri a közösképviselő (tár-sasházkezelő), a Thtv-ben meghatározott nyilatkozatának megadását.

 

3.5.   A közösképviselő (társasházkezelő) a számviteli szabályok szerint évenként költségvetési javaslatot készít, amely tartalmazza:

 

a.) a közös tulajdonnal kapcsolatos várható bevételeket és kiadásokat költség-nemenként,

b.) tervezett üzemeltetési, karbantartási és felújítási munkákat, valamint

c.) a közösköltséghez való hozzájárulás összegét – a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.

 

3.6.   A számviteli szabályok szerinti könyvvezetés és beszámoló alapján a közösképviselő (tár-sasházkezelő) éves elszámolása tartalmazza:

 

a)      a tervezett és tényleges kiadásokat költség-nemenként és a közösköltség megosztásának jelen szabályzatban megállapított szabálya szerinti bontásban, ezen belül az üzemeltetési kiadáso-kat, valamint a karbantartásokat és a felújításokat az elvégzett munkák részletezésében,

b)      a tervezett és tényleges bevételeket források szerint, ideértve a közösség javára még nem tel-jesített – lejárt – követelések részletezését és a behajtás érdekében megtett intézkedéseket is

c)      az a-b) pont különbségének záróegyenlegét a pénzkészletek kezelési helye szerint részletezve,

d)      a közösség tulajdonát képező vagyontárgyak tárgyi eszköz leltárát,

e)      a tárgyévhez tarozó, a közösség egészét terhelő kötelezettségeket, továbbá

f)       a közösköltségekhez való hozzájárulás előírását és teljesítését – a tulajdonostársak nevének feltüntetésével -, a külön tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek szerinti bontásban.

 

A közösképviselő (társasházkezelő) – ha a közgyűlés e megbízatása alól felmenti – köteles az új közösképviselő (társasházkezelő) részére a megválasztásától számított harminc napon belül írásbeli jegyzőkönyv alapján, a társasházra vonatkozó összes iratot, az erről szóló teljességi nyilatkozattal együtt, átadni.

 

3.7.   Nem lehet közösképviselő, illetőleg nem láthat el társasház-kezelői tevékenységet:

 

a)      akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés-büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,

b)      akit ilyen tevékenységtől jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltó ítélet hatálya alatt,

c)      az a természetes személy vagy gazdálkodó szervezet, aki, illetőleg amely ilyen tevékenysé-gével összefüggően keletkezett, jogerősen megállapított fizetési kötelezettségének nem tett eleget,

d)      az, aki a gazdasági társaságokról szóló törvény alapján vezető tisztségviselő nem lehet.

 

A közösképviselő, illetőleg az egyéni vállalkozó – ha a közgyűlés így határozott – köteles a részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetőleg a közösképviselet ellátásával, a tár-sasházkezelői tevékenység végzésével kapcsolatos nemleges köztartozásról, valamint a szék-helye vagy lakóhelye szerint illetékes első fokú bíróságtól a végrehajtásra átadott tartozás a-lóli mentességről szóló igazolásokat a közgyűlés határozatában megjelölt határidőig beszerez-ni, és azt a közgyűlés határozata alapján ezzel megbízott személy részére bemutatni.

   

A gazdasági társaság vezetője a részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványt, illetőleg a gazdasági társaság képviselője a gazdasági társaság részére kiállított nemleges köztartozásról szóló igazolásokat – a közgyűlés második bekezdésében említett határozatának megfelelően – köteles beszerezni és bemutatni.

 

A közösképviselővel (társasházkezelővel) szemben nem állhat fenn a Khtv. 49.§-ában foglalt kizáró ok, illetve nem lehet a számvizsgáló bizottság tagja vagy ezek közeli hozzátartozója.

 

3.8.   A közösképviselő (társasházkezelő) jogosult a közösség képviseletének ellátására a bíróság és más hatóság előtt is. E jogkörének korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan.

 

3.9.   A közgyűlés ellenkező döntéséig a közösképviselő (társasházkezelő) a társasház bankszámlái feletti rendelkezési jogot önállóan gyakorolja.

 

4. Számvizsgáló bizottság

 

4.1.   A számvizsgáló bizottság legalább 2 tagból áll, akik maguk közül választják meg az elnököt. A számvizsgáló bizottság jogkörében eljárva:

 

a)      bármikor ellenőrizheti a közösképviselő (társasházkezelő) ügyintézését, havonként ellenőrzi a közösség pénzforgalmát,

b)      véleményezi a közgyűlés elé terjesztett javaslatokat, így különösen a költségvetést és az el-számolást, valamint a 250.000,-Ft, azaz Kétszázötvenezer Forint értékhatár felett a bemutatott számlákat,

c)      javaslatot tesz a közösképviselő (társasházkezelő) díjazására,

d)      összehívja a közgyűlést, ha a közösképviselő (társasházkezelő) az erre vonatkozó kötelessé-gének nem tesz eleget.

 

A bizottság elnöke és tagjai tekintetében a közösképviselőre (társasházkezelő) vonatkozó 2.7. pont rendelkezései az irányadók.

 

A számvizsgáló bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza meg  

 

  V.           BANKSZÁMLA FELETTI RENDELÉKEZÉSI JOG

 

A közgyűlés felhatalmazza a közösképviselőt (társasházkezelőt), hogy a Társasház bankszám-lája feletti rendelkezési jogot önálló aláíróként gyakorolja, oly formában, hogy:

  • az      üzemeltetési költségeket az éves költségvetésben szereplő tételeket a      jogosult javára minden külön határozat vagy egyéb hozzájárulás nélkül      utalványozhatja,
  • az      üzemeltetési költségeken és az éves költségvetésben szereplő tételeken      felül 250.000,-Ft értékhatárig saját hatáskörben, míg 250.000,-Ft értékhatár      felett – a jelen Szervezeti és Működési Szabályzat VI. pontjának      IV.4.1.b). alpontja szerint – a Számvizsgáló Bizottság egyetértésével      (annak hiányában külön közgyűlési határozat alapján) utalványozhat,
  • továbbá      500.000,-Ft értékhatár felett csak külön közgyűlési határozat alapján      utalványozhat

VI.  EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1.      Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatot a Társasház tulajdonostársaiból álló közgyűlés       állapította meg az összes tulajdoni hányad alapján számított egyszerű szótöbbségű határoza-tával, módosítására is ezt a rendelkezést kell alkalmazni. A szabályzat az ingatlan-nyilvántar-tási iratok részét képezi.

 

2.      A Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezései a Társasház mindenkori tulajdonosaira kiterjednek.

 

3.      Jelen szervezeti működési szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Thtv. és a Ptk., to-vábbá a társasház Alapító Okiratának rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

4.      A társasház Házirendje jelen Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletét képezi.

 

5.      Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a Társasház Alapító Okiratának mellékletét képezi.

 

 

                      

A tulajdonostársak jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésére és ellenjegyzésére, valamint a Szombathelyi Körzeti Földhivatalnál történő eljárásra meghatalmazzák 

Dr. Hende Gábor Ügyvédet. 

 

Szombathely, 2013. május 25.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

           levezető elnök(közös képviselő)                                         SZVB elnök

                     Bánhegyi Attila                                                      Ruff Miklósné

 

 

 

 

 

                                                                                                                            hitelesítő                                                                        hitelesítő

             Horváth Tamás                                                                Palkó Zoltán

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 24
Tegnapi: 44
Heti: 82
Havi: 336
Össz.: 208 193

Látogatottság növelés
Oldal: Új Szervezeti és Működési Szabályzat 2. 2013.05.25.
Bem 21. Lakóközösség közösségi oldala - © 2008 - 2018 - bemlakokozosseg.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: lépcsőház bejárat előtti parkolás - Vatera.hu
X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »