Bem 21. Lakóközösség közösségi oldala

Ez az oldal azért jött létre, hogy segítségül szolgáljon azoknak a tulajdonosoknak, akik gyosan, hiteles információkhoz szeretnének jutni

24/1992. (XII.17.) sz. rendelet

az állatok tartásáról

 

melyet a 30/1994. (IX.29.), a 16/1995. (V.18.), a 13/2000.(IV.27.), a 28/2000.(IX.28.)számú és a 30/2004.(VI.30.) rendeletek módosítottak

 

 

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, az 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben rögzített felhatalmazás alapján, az állatok tartásáról az alábbiakban rendelkezik.

 

I. fejezet

Bevezető rendelkezések

A rendelet hatálya

1. §

 

A rendelet hatálya kiterjed Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területén valamennyi állattartóra, állattartó épület létesítőjére és hasznosítójára.

 

2. §

 

A rendelet hatálya nem terjed ki

a./      a fegyveres erők, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok és a közfeladatot ellátó őrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatok tartására és tartóira

b./      a mutatványos vagy bemutatási célra szolgáló állatok tartására és tartóira

c./      a közvetlen fogyasztásra szánt, zárt helyen legfeljebb 7 napra elhelyezett, összesen 5 db szárnyas, húsvétkor ajándékba kapott 2 db nyúl legfeljebb 30 napi tartására és tartóira

d./     a veszélyes és veszélyesnek minősülő ebek tartására és tartóira

e./      a természetvédelmi oltalom alatt álló, illetve veszélyes állatnak minősülő állatok tartására és tartóira

f./      az üzlethelyiségben kiskereskedelmi eladásra szánt állatok tartására és tartóira

g./      a vágóhídon, gyepmesteri telepen, állatvásárban a vásár ideje alatt elhelyezett állatok tartására és tartóira

h./      a tenyésztési célra befogottak kivételével a vadon élő állatokra

i./       az egészségügyi intézményekbe gyógyítási vagy kísérleti célból bevitt és ott ilyen okból tartott állatokra és tartóira

j./       az alkalmi cirkuszi rendezvényekre, az állatkertekre és vadasparkokra.

 

Hatásköri szabályok

3. §

 

(1)     Az e rendeletben meghatározott önkormányzati hatósági feladatokat a polgármester látja el.

         Az eljárás illetékmentes.

(2)     A polgármester hatósági határozata ellen a közgyűléshez lehet fellebbezést benyújtani.

(3)     Az önkormányzati hatósági ügyben folyó eljárásban az államigazgatási eljárás általános           szabályairól szóló törvényt kell megfelelően alkalmazni.

 

 

Fogalom-meghatározások

4. §

 

E rendelet alkalmazása szempontjából haszonállatok:

 

(1)     - nagyhaszonállat: szarvasmarha, ló, bivaly, öszvér, szamár

          - közepes haszonállat: sertés, juh, kecske

          - kishaszonállat: baromfi, nyúl, csincsilla, galamb

          - prémes állat: csincsilla, nutria, nyerc, róka stb.

          - méhek  

(2)     Kedvtelésből tartott állatok: az eb, a macska, a díszmadár, az aranyhörcsög és minden egyéb állatfaj az (1) és (3) bekezdés kivételével.

(3)     Egyéb állatok: egzotikus állatok, amely természeti környezetünkben nem honos, és nem minősül veszélyes vagy védett állatnak.

         

II. fejezet

Az állattartás általános szabályai

5. §

 

(1)     Állatot tartani csak úgy lehet, hogy a tartás:

a./   ember és állat testi épségét ne veszélyeztesse

b./   az állategészségügyi, közegészségügyi, állatvédelmi, környezetvédelmi jogszabályokba és jelen rendeletben foglaltak rendelkezésibe ne ütközzön.

(2)     Állatot tartani kizárólag oly módon szabad, hogy az más ingatlanára átjutni és közterületre kijutni ne tudjon. (Kivéve a macskák, méhek, madarak)

(3)     Állattartást úgy kell folytatni, hogy az a vizek fertőzését, káros szennyezését ne idézze elő.

(4)     Az állatok tartására szolgáló helyiségeket rendszeresen takarítani, és fertőtleníteni kell.

(5)     Állatot elcsapni tilos. Ha a tulajdonos nem kívánja állatát tovább tartani, köteles elhelyezéséről gondoskodni, állatorvossal elpusztíttatni, vagy a városi gyepmesterrel saját költségén elszállíttatni.

6)      Bármilyen állat csak oly módon tartható, hogy az a közterületeket, valamint többszintes lakóépületek közös használatú helyiségeit, a lakások erkélyét, teraszát, loggiáját, ablakpárkányát ne szennyezze.

(7)     Az állattartónak biztosítani kell, hogy a tartással anyagi kárt senkinek ne okozzon. Az esetlegesen okozott kárt az állat tulajdonosa a károsultnak köteles megtéríteni.

(8)     Üdülőterületen és vegyes (üdülő-lakó) övezetben kizárólag kedvtelésből tartott vagy  egyéb állat tartható.

(9)     Az állattartó köteles tűrni az állattartási szabályok betartásának ellenőrzését.

(10)   Amennyiben valamely állat tartásáról jelen rendelet nem rendelkezik, a rendeletben felsoroltak közül azon állatfajtára vonatkozó feltételeket kell a tartásánál alkalmazni, amelyhez rendszertanilag közelebb esik.

 

III. fejezet

Az állatok elhelyezésére szolgáló épületek, építmények létesítési szabályai

6. §

 

(1)     Bel- és külterületen az állattartásra szolgáló épületek elhelyezésére az építési övezetekre meghatározott rendelkezéseket, e rendelet előírásaival együtt kell alkalmazni.

(2)     Haszonállatot tartani a (3) bekezdésben meghatározott kivételektől eltekintve, csak lakóépületeken kívül, istállóban, ólban, ketrecben (továbbiakban: épület, építmény) szabad.

(3)     Díszbaromfi, sport-, disz- és haszongalamb a lakóépület arra alkalmas, elkülönített, nem lakás céljára szolgáló (pl. alagsor, padlástér, stb.) helyiségben is tartható.

 

7. §

 

(1)     Az állatok elhelyezésére szolgáló és tartásukkal kapcsolatos épületek és építmények létesítéséhez - az egyéb jogszabályokban meghatározottak szerint, - az építési hatóság engedélye szükséges.

(2)     Az állattartással kapcsolatos épületek és építmények elhelyezése során a város bármely területén, az l.sz. mellékletben megjelölt védőtávolságokat kell megtartani.

(3)     Az állattartásra szolgáló épületek elhelyezésére megállapított védőtávolságok megtartása alól - a közegészségügyi valamint az állategészségügyi és környezetvédelmi szakhatóság szakvéleményének figyelembevételével az építési hatóság adhat felmentést.

 

8. §

 

(1)     Az állatok tartása résmentes szerkezetű, mesterségesen - szükség esetén filteren keresztül - is kiszellőztethető, szilárd burkolatú, könnyen tisztántartható épületben, építményben történhet.

          A telekhatár felőli oldalon nyílászáró nem építhető be.

(2)     Az állatok tartására szolgáló gazdasági udvart, a lakóépülettől és a szomszédos ingatlantól tömött, zöld növényfallal (fagyal vagy egyéb zöld növény) vagy zárt kerítéssel kell leválasztani.

(3)     A lakóházzal már beépített telkeken az állattartásra szolgáló épületek, építmények elhelyezéséhez, az építési és az állattartási hatóság előzetes engedélyét az állattartónak  be kell szerezni.

(4)     A trágyalevet a kommunális csatornarendszertől függetlenül, zárt szennyvízcsatornán  át, zárt szigetelt tartályba, tárolóba kell vezetni és gyűjteni.

(5)     Az almos trágyát alul és négy oldalon zárt beton trágyateknőben kell tárolni, s elszállításáról szükség szerint gondoskodni.

          A bűzhatás csökkentése érdekében a felszínén, szükség szerint, tőzeget kell elszórni.

(6)     A hígtrágya tároló - melynek minden oldalról szigeteltnek, fedlappal ellátottnak kell lennie - ürítéséről szükség szerint, gondoskodni kell.

(7)     A külterületen fekvő mezőgazdasági rendeltetésű földterület beépítettségére az           országos településrendezési és építési követelmények /OTÉK/ rendelkezéseit kell alkalmazni .

 

V. fejezet

A haszonállattartás általános szabályai

9. §

 

(1)     Nem lehet haszonállatot tartani az iskolák, kollégiumok, orvosi rendelők, óvodák, bölcsődék, napközi otthonok, élelmiszeripari üzemek, nagyforgalmú középületek, kulturális intézmények, munkásszállások, szállodák, társasházak, sorházak, többszintes lakóépületek udvarán, illetve ezen ingatlanok telekhatárától számított 50 m-es védőtávolságon belül. A IV.sz. állattartási övezetben, a fenti hasznosítású ingatlanok telekhatárától számított 50-100 m-es védőtávolságon belül az állattartáshoz egyedi engedély szükséges.

(2)     Az (1) bekezdésben meghatározott tilalom alól, a polgármester az intézmény kérelmére felmentést adhat, nevelési, oktatási, kutatási célokra. 

(3)     Ha családi házas ingatlannak több tulajdonosa vagy bérlője van, az állattartáshoz valamennyi tulajdonos, ill. bérlő hozzájárulása szükséges.

(4)     Állatokat legeltetni, kizárólag felügyelet mellett, az állattartó tulajdonába, vagy használatában lévő gyepterületen lehet.

(5)     Az állattartó köteles gondoskodni az egészségügyi szempontból káros rágcsálók és rovarok rendszeres irtásáról.

 

V. fejezet

A haszonállattartás különös szabályai

10. §

 

(1)     A város belterülete az állattartás szempontjából övezetekre osztott. Az övezetekbe tartozó utcák felsorolását a 2.sz. melléklet tartalmazza.

(2)     A belterületen, jelenleg még be nem épített és utcanév hiányában állattartási övezetbe nem sorolt kert - vagy mezőgazdasági - ill. egyéb hasznosítású területeken haszonállattartás a szomszédos - az állattartás szempontjából kedvezőbb - övezeti besorolás és e rendelet egyéb előírásai szerint folytatható.

 

A belterületi állattartás

11. §

 

Az állattartás során, a 7.§ (2) bekezdésben foglaltak betartásával

(1)     Az I.számú övezetben haszonállat nem tartható.

(2)     A II. számú övezetben legfeljebb 5 db kishaszonállat tartható.

 

(3)     A III. számú övezetben

a./

nagyhaszonállat nem tarthatóWeblap látogatottság számláló:

Mai: 13
Tegnapi: 25
Heti: 99
Havi: 530
Össz.: 204 527

Látogatottság növelés
Oldal: Állattartási rendelet
Bem 21. Lakóközösség közösségi oldala - © 2008 - 2018 - bemlakokozosseg.hupont.hu

A HuPont.hu honlap ingyen regisztrálható, és sosem kell érte fizetni: Honlap Ingyen.

Adatvédelmi Nyilatkozat

A HuPont.hu ingyen honlap látogatók száma jelen pillanatban:


▲   Itt: havanna lakotelep hazirend - Vatera.hu